حمل هوایی

حمل هوایی
Amirhossein Afshar
Author
Amirhossein Afshar
Published
2021-08-07
Comments
0 Comment(s)

 

سرعت پاسخ به تقاضا در زنجیره تامین امری حیاتی است. از این رو حمل هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در صنایع بزرگ و تولید محور، روش حمل هوایی باعث می شود تا شرکت ها انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند و از بسیاری از هزینه ها همچون هزینه توقف خط تولید جلوگیری کنند.

در رابطه با حمل محمولات حساس، گرانبها و فاسد شدنی نظیر مواد غذایی و دارویی، زمان حمل کوتاه تر نسبت به سایر شیوه های حمل مزیتی انکار ناپذیر به شمار می رود.

علی رغم این که ممکن است حمل دریایی امن ترین روش حمل به نظر برسد، آمارها نشان می دهند که حمل هوایی کمترین سوانح را داشته است و از امنیت بالایی برخوردار است.