دارویی، بهداشتی و آرایشی

جمعیت بزرگ ایران هر لحظه نیاز مبرم به خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی دارد. رویکرد ما در حمل‌ونقل و لجستیک محمولات این صنایع داشتن استانداردهای لازم در حمل جهت تحویل محمولات حساس این تولیدات می‌باشد.

در بخش صنایع دارویی، حساسیت بر روی حمل به صورت استاندارد مورد نیاز این صنعت می‌باشد.

در بخش تولیدات بهداشتی، همین رویکرد اعمال می‌گردد.